Landelijke bouwmaterialenhandel met 34 vestigingen én een compleet assortiment van 150.000+ artikelen. Selecteer je bouwshop
ACCOUNT AANVRAGEN

Aan de inhoud van deze website en/of software applicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die is/wordt besteed aan de website en/of software applicatie, kan Raab Karcher niet garanderen dat deze informatie te allen tijde volledig en/of juist zal zijn. Raab Karcher kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of onjuistheden in vermelde prijzen, levertijden, de voorraadstatus en overige artikelinformatie.

Raab Karcher sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van) de website en/of software applicatie en is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan ons ter beschikking is gesteld voor vermelding op/in deze website en/of software applicatie. Raab Karcher is tevens niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onbeschikbaarheid en/of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website en/of software applicatie waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

De website en/of software applicatie van Raab Karcher bevat (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein en de verantwoordelijkheid van Raab Karcher. Laatstgenoemde is niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden en/of onregelmatigheden die zich bevinden op deze externe websites.

Raab Karcher biedt alle informatie, producten en diensten aan in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins.


Copyright

Alle (gebruiks- en auteurs)rechten op de inhoud van deze website en/of software applicatie, zoals teksten, afbeeldingen en software komen toe aan Raab Karcher. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de website of gedeelte daarvan openbaar te maken te kopiëren of op te slaan.


Inlogcodes

Verstrekte inlogcodes voor de Raab Karcher applicaties (RaabMobiel app’s, RaabOnline website, Raab’s Renovatiehuis) zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. Raab Karcher is niet verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de, al dan niet door de gebruiker, aangemaakte inlogcodes en bijbehorende rechten. De gebruiker is zelf verantwoordelijkheid voor het actueel houden van inlogcodes en rechten van medewerkers bij uitdiensttreding of anderszins.


Verzonden e-mails

Informatie die door Raab Karcher via elektronische weg (e-mails) wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is verboden om deze informatie te gebruiken als u niet onder de geadresseerden valt. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Raab Karcher draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van de verzonden e-mails. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die via de elektronische weg bij u terecht komt.


Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van Raab Karcher zijn de algemene HIBIN verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr 145/2003.