Kingspan focust op circulariteit

02-09-2021

Planet Passionate. Onder dat motto rolt Kingspan een uitgebreid programma uit om te komen tot verduurzaming en circulariteit. Het bedrijf wil hier een duidelijke pioniersrol in spelen. Kingspan Insulation neemt daarom producten, productieprocessen en bedrijfsvoering onder de loep om de CO2-uitstoot te verlagen en de circulariteit te verhogen.

De EU streeft ernaar klimaatneutraal te zijn tegen 2050, maar we liggen momenteel op koers om dit doel met een behoorlijke marge te missen.

Vooral de bouw zal daarin stappen moeten zetten. Maar liefst 17% van de CO2-uitstoot is toe te schrijven aan bouwmaterialen. En ook in de gebruiksfase is forse winst te behalen: als alle gebouwen wereldwijd zouden worden voorzien van een hoogwaardige schil zou dat 10% CO2-emissie schelen.

Daarbij komt 70 tot 80 % van de gebruikte bouwmaterialen na gebruik als bouw- en sloopafval terecht op de vuilstort. Dat is ongeveer 30% van de wereldwijde afvalstroom.

CO2-neutraal worden

Deze cijfers waren voor Kingspan reden om het programma Planet Passionate op te zetten. Kernbegrippen daarin zijn het tegengaan van de klimaatverandering, inzetten op circulariteit en de bescherming van onze natuurlijke leefomgeving, uitgewerkt naar energie, water, CO2 en circulariteit van producten.

Zo zijn en worden de eigen gebouwen van Kingspan bijvoorbeeld zo veel mogelijk voorzien van PV-panelen, terwijl de eigen productie CO2-neutraal moet gaan worden. Ook toeleveranciers worden hierbij betrokken en zullen moeten komen tot een CO2-beperking van 50% op hun producten. De bedrijfswagens van Kingspan worden emissievrij. Tevens wordt onder het thema water ingezet op hergebruik van regenwater.

Het LIFECycle-model 

Circulariteit is een heel breed verhaal. Het gaat over het uitbannen van afval, het in gebruik houden van producten/materialen en het regenereren van natuurlijke systemen. Hergebruik van ons eigen restmateriaal via verbranding/recycling is een eerste stap. Een tweede stap is het hergebruik van restmateriaal van bouwplaatsen en zelfs van materiaal aan het einde van de levensduur van gebouwen.

Om te komen tot verbetering van de circulariteit van de producten heeft Kingspan een LIFECycle-model opgezet, dat aansluit bij de uitgangspunten van het 10R-model voor circulariteit. Dit nieuwe model bestrijkt de volledige levenscyclus van een product. Van design en grondstoffengebruik tot de fabrieksprocessen zonder restafval of vervuiling. Ook de mogelijkheid om een product te hergebruiken is in dit model verwerkt. Met als uiteindelijke doel: met minder nieuwe grondstoffen meer hoogwaardige producten maken. Die op hun beurt aan het einde van hun levensduur een nieuwe, nuttige bestemming krijgen. 

Ontwerp van producten

De producten die Kingspan Insulation produceert, leveren een belangrijke bijdrage aan het beperken van energieverliezen en dus het gebruik van fossiele brandstoffen. Doordat de producten een hoge thermische weerstand hebben, zijn daarvoor relatief weinig grondstoffen nodig. Om producten te zijner tijd terug te kunnen nemen en optimaal te kunnen hergebruiken, gaat Kinspan ook kijken naar een betere losmaakbaarheid van hun producten. Grondstoffen worden op verantwoorde wijze ingekocht en zijn zo circulair mogelijk. Tevens wordt gekeken naar het gebruik van gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen.

Niet meer storten

Wat betreft de levensduur van materialen, kijkt Kingspan naar de mogelijkheden om een product in zijn zelfde toepassing te kunnen hergebruiken. Waar dat niet kan, komt hergebruik van de grondstoffen in beeld. Dit hergebruik omvat recycling in andere (bouw gerelateerde) producten, samen met onze partners. Zo'n 84% van het productieafval wordt gerecycled en ingezet als grondstof voor bijvoorbeeld geïsoleerde vloeren met goede thermische en akoestische eigenschappen of als grondstof voor vochtbestendig isolerend plaatmateriaal. Afval dat niet recyclebaar is, kan worden verbrand met energieterugwinning. In een cementoven worden de asresten vervolgens ook nog gebruikt als grondstof voor klinkers. 100% hergebruik van productieafval is onze norm vanaf dit jaar, met een steeds verdere verschuiving naar hergebruik als grondstof in plaats van energiebron.

Bij deze ontwikkeling heeft Kingspan ook zijn klanten nodig. “We doen het samen! Met de markt, met klanten, leveranciers, adviseurs en specialisten. Hun ideeën zijn welkom.” Heel praktisch gaan afnemers dat bijvoorbeeld ook merken doordat Kingspan wil voorkomen dat zijn producten bij sloop van een gebouw worden gestort. Daarom werkt het bedrijf aan het opzetten van een service om dit materiaal in te zamelen voor hergebruik.